092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: โครงการ บ้านพักคนชรา

โครงการ บ้านพักคนชรา

โครงการ บ้านพักคนชรา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อให้การดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุที่อาจไม่มีครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิด โครงการเหล่านี้มักจะจัดให้มีที่พักอาศัยพร้อมบริการดูแลด้านสุขภาพ กิจกรรมทางสังคม และการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้: บ้านพักคนชรา (Nursing Homes): เป็นที่พักที่ให้บริการดูแลทางการแพทย์และการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ สถานดูแลระยะยาว (Assisted Living Facilities): เป็นที่พักที่ให้การช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การใช้ห้องน้ำ แต่ไม่ให้บริการการพยาบาลตลอดเวลา ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ (Senior Centers): เป็นสถานที่สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้มาเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การออกกำลังกาย และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ (Independent Living Communities): เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถในการดูแลตนเอง แต่ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ประโยชน์ของ โครงการ บ้านพักคนชรา เพิ่มคุณภาพชีวิต: ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี และมีสังคมที่สนับสนุน ลดภาระครอบครัว: ช่วยลดภาระการดูแลผู้สูงอายุให้กับครอบครัว ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี: จัดให้มีกิจกรรมและการดูแลที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและดำเนินโครงการบ้านพักคนชราให้ประสบความสำเร็จ  

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม